محققان دانشگاه لیورپول از ابداع نخستین تکنیک تصویربرداری خبر دادند که آنها را در شناسایی و تحلیل بافتهایی که کار کنترل ماهیچه های قلب را برعهده دارند یاری می کند.

 این گروه تحقیقاتی با استفاده از یک اسکنر CTمیکرو از قلبهایی که بافت آنها با استفاده از ید متمایز شده بود تصویربرداری کردند. این دانشمندان کشف کردند که این بافتهای خاص که کار انتقال یک موج الکتریکی را به برای شکل گیری هر کدام از ضربان قلب ارسال می کنند میزان ید کمتری نسبت به بافتهای ماهیچه ای دریافت می کنند.این تضاد رنگی شناسایی بافتهایی که فعالیت الکتریکی انجام می دهند را به صورت سه بعدی تسهیل می کند، امری که تا پیش از این تحقیق مشاهده آن بسیار دشوار بود.جاناتان جارویس، نویسنده اصلی این تحقیق که در مجله "PLoS ONE" مناین تصاویر جزئی و تشریحی می تواند صحت و دقت مدلهای آینده رایانه ای از قلب را بهبود بخشیده و به ما کمک کند که به چگونگی تشکیل ضربان قلب عادی و غیرعادی پی ببریم.براساس گزارش سی نت، جارویس افزود: این تصاویر با کیفیت سه بعدی به محققان کمک می کند که مدلهای کامپیوتری را بسازند که بتوانند به درک آنها از این که چرا ضربان قلب در نتیجه تغییرات دستگاه گردش خون آسیب پذیر می شود و یا پس از یک حمله قلبی صدمه می بیند کمک کنند.وی به عنوان یک نمونه اظهار داشت: یکی از نگرانی های اصلی جراحان در جراحی قلبهایی دارای شکل غیرعادی مسئله پرهیز از صدمه با این بافت است که امواج الکترونیکی توزیع می کند. اگر آنها به تصاویر سه بعدی کارکرد این بافت در قلبهای غیرعادی دسترسی داشتند می توانستند بفهمند که این بافتهای انتقال دهنده پیش از جراحی چه حالتی داشتند.این گروه تحقیقاتی برای انجام تحقیقات خود با دانشگاه منچستر و بیمارستان کودکان آلدر هی در لیورپور همکاری داشتند.تاريخ : یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد