محققان قصد دارند با کاشت نانو حسگرها در بدن سربازان، امکان تشخيص و درمان به موقع بيماري ها درون بدن فرد را فراهم کنند. به گزارش ايسنا، حسگرها مي توانند بروز عفونت و بيماري در بدن فرد را شناسايي کنند و در آينده مي توان از آن ها براي درمان فوري فرد استفاده کرد. نانوحسگرها بايد فاقد هرگونه مواد ناشناخته يا نانوذراتي باشند که به بدن ميزبان صدمه وارد کنند. مرحله اول اين تحقيق شامل تشخيص به موقع بيماري ها توسط نانوحسگرهاست. پس از تکميل و جمع بندي تحقيقات در مراکز دانشگاهي و شرکت هاي فعال در حوزه نانوحسگرهاي پزشکي، آزمايش هايي روي نمونه هاي حيواني آغاز مي شود و در صورت اثربخش بودن نتايج، آزمايش بر روي انسان نيز انجام خواهد شد.تاريخ : دو شنبه 14 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد