تحقیقات جدید نشان می دهند که خرسهای قطبی 600 سال پیش از نزدیکترین اقوام خود جدا شده و زمان مدیدی را برای انطباق خود با شرایط یخبندان قطبی سپری کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان پیشتر براساس محاسبات ژنتیکی خرسهای قطبی بر این عقیده بودند که قدمت این گونه از خرسها به 150 هزار سال پیش باز می گردد درحالی که تحقیقات جدید قدمت این گونه را 600 هزار ساله تعیین کرده اند.براساس این تحقیق که توسط فران هیلر و همکارانش انجام شده، برای خرسهای قطبی مدت زمان مدیدی سپری شده تا به شرایط زندگی در قطب شمال عادت کنند. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که آنها زمان کافی برای انطباق خود به شرایط جوی که به سرعت در حال تغییر است نداشته باشند.تحقیقات پیشین عمدتا بر دی‌ان‌ای میتوکندریایی متمرکز شده بود که تنها شرح بخش کوچکی از تمام ژنها است و از مادر به فرزندان خود می رسد. آنها به این نتیجه رسیده بودند که خرسهای قطبی نمونه تکامل یافته خرس قهوه ای شمالی هستند.این درحالی است که تحقیقات هیلرکه درجدیدترین شماره مجله ساینس منتشر شده اطلاعات موجود را از بخشهای موروثی هسته ژنها گرفته که نشان می دهد هم خرسهای قطبی و هم خرسهای قهوه ای قدمت بیشتری دارند و از نظر علم پیدایش آنها گونه های مشخص از نوع خود هستند.براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، نژاد اولیه این گونه نشان می دهد که خرسهای قطبی دوره های یخبندان متعددی را تجربه کرده اند و زمان مدیدی را برای انطباق با شرایط قطب شمال سپری کرده اند. این درحالی است که تنوع ژنتیکی اندک در خرسهای قطبی نشان دهنده این است که تغییرات زیست محیطی چون فازهای گرم موجب کاهش جمعیت آنها شده است.این تحقیقات نشان می دهد که تغییر در عادات زندگی ، شکار، مواد سمی و دیگر محرکهای ایجاد شده توسط انسان می تواند تأثیر تغییرات جوی کنونی را بیشتر کرده و تهدید بزرگی برای بقای خرسهای قطبی تلقی شود.تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد